شیر فلکه فانوسی شفت بیرون - Gate Valve

 

شیر فلکه فانوسی شفت بیرون - Gate Valve