شیر فلکه فانوسی شفت بیرون - Gate Valve

 

شیر فلکه فانوسی شفت بیرون - Gate Valve

شیر فلکه کشوئی -Gate Valve PN10

 

شیر فلکه کشوئی -Gate Valve PN10


شیر فلکه کشوئی -Gate Valve PN10


شیر فلکه کشوئی -Gate Valve PN10

شیر صافی - strainer

 

شیر صافی - strainer


شیر صافی - strainer


شیر صافی - strainer

شیر فلکه کشوئی بال پهن - Gate Valve PN16

 

شیر فلکه کشوئی بال پهن - Gate Valve PN16

شیر خودکار دریچه ای - Chek Valves

 

شیر خودکار دریچه ای - Chek Valves


شیر خودکار دریچه ای - Chek Valves


شیر خودکار دریچه ای - Chek Valves


شیر خودکار دریچه ای - Chek Valves